dr hab. Grzegorz Siebielec,

prof. IUNG-PIB


ZESPÓŁ DORADCZY

W projekcie powołany w ramach Zespołu Doradczego, składającego się z doświadczonych samodzielnych pracowników naukowych, z którym na początku projektu oraz jednokrotnie po zakończeniu każdego roku badań zespół realizujący projekt będzie konsultował w miarę potrzeb stan realizacji projektu i ew. potrzeby weryfikacji planu pracy.

Kim jestem

Grzegorz Siebielec ur. 29 kwietnia 1969r w Kraśniku. W roku 1995  otrzymał tytuł magistra inżyniera nauk rolniczych na Akademii Rolniczej w Lublinie, Wydział Rolniczy. Tytuł pracy magisterskiej „Wpływ nawadniania łąki wodami dołowymi LZW na właściwości i skład chemiczny gleby torfowej”. Promotor pracy prof. dr hab. Józef Borowiec. W roku 2001 otrzymał tytuł doktora nauk rolniczych Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Praca doktorska „Wpływ cynku, ołowiu i kadmu na wybrane biologiczne wskaźniki gleb użytkowanych rolniczo w rejonie Tarnowskich Gór.”; promotor: prof. dr hab. Alina Kabata-Pendias. W roku 2019 otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk rolniczych. Osiągnięcie naukowe: Optymalizacja przyrodniczych metod remediacji gleb zanieczyszczonych pierwiastkami śladowymi. Od 2012 – do chwili obecnej Kierownik Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Jakie badania prowadzę

Aktywność naukowa skoncentrowana na następujących zagadnieniach zbieżnych z tematyka podejmowaną w IUNG-PIB: badaniach skutków zanieczyszczenia gleb pierwiastkami śladowymi i metodach remediacji gleb; ocenie jakości komunalnych osadów ściekowych wytwarzanych w Polsce; ocenie wieloletniego wpływu wysokich dawek osadów ściekowych na plon zbóż i aktywność mikroorganizmów glebowych na tle nawożenia mineralnego; integrowaniu wiedzy w zakresie zasklepiania gleb, wskaźników przydatnych przy ocenie wpływu urbanizacji na jakości i funkcje gleb, wpływu zasklepiania i przyrostu powierzchni sztucznych na funkcje gleb; ocenie wieloletnich trendów zmian jakości gleb w skali kraju; wyznaczenie obszarów z ograniczeniami naturalnymi w Polsce, przeznaczonych do wsparcia z funduszy unijnych (ONW); badaniu związków pomiędzy zmianami w rolnictwie a zawartością węgla w glebach.

Czym się interesuję się naukowo

Ponadto jego naukowe zainteresowania w obecnych latach skupiają się również na ekotoksykologii zanieczyszczeń oraz różnych substancji i materiałów, np. nie rozpoznanych dotychczas zanieczyszczeń pierwiastkami śladowymi oraz odpadami). Kontynuacja badania nad biodostępnością zanieczyszczeń i rozwojem metod przydatnych w analizie ryzyka związanego z glebami zanieczyszczonymi, w tym nad metodami oceniającymi absorpcję zanieczyszczeń w przewodzie pokarmowym. W zakresie zanieczyszczeń gleb zwraca coraz większa uwagę na zanieczyszczenia o wzrastającym znaczeniu (tzw. emerging pollutants), takie jak nonocząstki lub nanoplastiki, z uwzględnieniem skali zanieczyszczenia, dróg oddziaływania, skutków środowiskowych i metod przeciwdziałania.  Badania nad wyjaśnieniem kierunków zmian zawartości węgla w glebach użytkowanych rolniczo, w celu wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy statystycznymi ocenami bilansu węgla w glebie a danymi pomiarowymi, wskazującymi na brak zmian zawartości węgla. Do zagadnień badawczych należą również badania wpływu gospodarki glebami oraz degradacji gleb na zdrowie i jakość życia ludzi.  Wpływ gospodarki glebami w procesach urbanizacji na warunki życia ludzi, poprzez kształtowanie jakości powietrza, występowanie ekstremów temperaturowych, kształtowanie ryzyka powodziowego, dostępność funkcji rekreacyjnych gruntów, wpływ zabudowy przestrzennej na samopoczucie i zdrowie ludzi. Rozwój metod i narzędzi do uwzględniania jakości gleb w planowaniu przestrzennym oraz wzrost świadomości w zakresie potrzeby ochrony funkcji gleb.

Koordynator, kierownik, wykonawca w projektach międzynarodowych i krajowych.

5 Program Ramowy KE

 1. PROLAND Protection of Land and Water Quality and Sustainable Development of Rural Areas (2003-2006) – z-ca koordynatora 6 pakietu roboczego

7 Program Ramowy KE

 • GREENLAND – Sustainable management and gentle remediation of trace element contaminated land (2011–2014) – kierownik projektu ze strony IUNG
 • CANTOGETHER – Crops and Animals Together (2012-2015) – koordynator pakietu WP3.4 (Implementation and testing new innovative mixed farming practices and systems at the district level identified in the WP1), kierownik projektu ze strony IUNG
 • RECARE (2013 – 2018) Preventing and remediating degradation of soils in Europe through land care – kierownik projektu ze strony IUNG

Program Central Europe

 • URBAN SMS – Urban Soil Management Strategy – Strategia Gospodarowania Glebami Miejskimi (2008-2012) – koordynator pakietu roboczego WP6 (Acceptance and awareness), kierownik projektu ze strony IUNG

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Rep. Czeska – Rzeczpospolita Polska

 • Projekt CZ 3.22/1.22.00/12.03445 – Zagrożenia oraz korzyści wynikające z wprowadzania do gleb egzogennej materii organicznej (2013 – 2015) – kierownik projektu ze strony IUNG
 • Provision of thematic studies  in the field of Agri-Environment (2015-2018) – Kontrakt z EU-JRC, nr kontraktu 2014/S 043-070541 – kierownik projektu ze strony IUNG
 • Providing support in relation to the implementation of the EU Soil Thematic Strategy (2016-2020) – kontrakt z Komisją Europejską DG-ENV – kierownik projektu ze strony IUNG

Akcje COST

 • Cost Action 859 (2004 – 2009) – Phytotechnologies to promote sustainable land use management and improve food safety – Członek grupy Roboczej nr 3 (Poprawa jakości plonów) – kierownik projektu ze strony IUNG
 • Cost Action 0905 (2010 – 2014) – Mineral Improved Crop Production for Healthy Food and Feed – członek Komitetu Zarządzającego

Granty KBN/NCN

 1. 2P04G 06130 – Ocena skuteczności rekultywacji gleb zanieczyszczonych metalami na podstawie reakcji różnych elementów środowiska glebowego (2006-2009) – kierownik projektu

Inne

Kierowanie pracami zleconymi ze środków krajowych, takimi jak wyznaczanie ONW lub Monitoring Chemizmu Gleb Ornych w Polsce, i innymi pracami.

Odbył liczne staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich:

 • USDA-ARS Environmental Chemistry Lab, Beltsville MD, USA, 1998-1999, visiting scientist
 • USDA-ARS Animal Manure & By-products Lab, Beltsville MD, USA, 2003, stypendium OECD
 • USDA-ARS Environmental Management and By-Products Utilization Lab, Beltsville MD, USA, 12.2010-01.2011, stypendium OECD
 • Ohio State University, School of Environment and Natural Resources, Columbus, USA, 01.2011-02.2011, stypendium OECD

Uczestniczył w programach europejskich oraz innych programach międzynarodowych i krajowych:

 • 5, 6 i 7 Program Ramowy EU, H2020 – 8 projektów
 • Programy INTERREG EU (Central Europe, Współpraca transgraniczna) – 2 projekty
 • Kontrakty z departamentami Komisji Europejskiej (JRC i DG-ENV) – 2 projekty
 • Cost Action 859 (2004 – 2009) – Phytotechnologies to promote sustainable land use management and improve food safety – Członek grupy Roboczej nr 3 (Poprawa jakości plonów)
 • Cost Action 0905 (2010 – 2014) – Mineral Improved Crop Production for Healthy Food and Feed – członek Komitetu Zarządzającego
 • Program Water JPI – Projekt AgriAs – Evaluation and management of arsenic contamination in agricultural soil and water (2017-2019) – członek Advisory Board

Członek międzynarodowych organizacji i towarzystw:

 • European Compost Network,  2002-2010, członek Zarządu, krajowy reprezentant organizacji
 • Grupy Robocze KE  w ramach przygotowania Strategii Glebowej EU, 2003-2004, członek grupy roboczej „Badania naukowe”
 • Common Forum on Contaminated Land, od 2010, krajowy reprezentant i konsultant Ministerstwa Środowiska
 • Konferencja ICOBTE (International Conference on Biogeochemistry of Trace Elements), od 2009, członek międzynarodowego komitetu naukowego
 • Global Soil Partnership, od 2014, krajowy reprezentant (national focal point)
 • European Soil Partnership, od 2014, ekspert ds. zasklepiania i zanieczyszczenia gleb
 • Sieć EIONET (Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowisk) ds. gleb, od 2010, krajowy reprezentant (National Reference Center)

Opiekun naukowy w następujących projektach NCN Preludium

 • UMO-2014/15/N/ST10/05162 – Ocena stopnia wysycenia gleb Polski fosforem z wykorzystaniem dwóch metod oraz wyznaczenie bezpiecznego dla wód poziomu badanych wskaźników (2015 – 2017) – opiekun naukowy (projekt Preludium)
 • UMO-2015/17/N/ST10/03182 – Rola mikroorganizmów w zasiedlaniu składowisk odpadów pohutniczych przez rośliny oraz ich wpływ na biodostępność pierwiastków śladowych (2016 – 2019) – opiekun naukowy (projekt Preludium)
 • UMO-2012/07/B/ST10/04387 – Wyjaśnienie wpływu zmian w rolnictwie na poziom zawartości węgla organicznego w glebie w ujęciu przestrzennym z wykorzystaniem modelu RothC (2017-2020) – opiekun naukowy (projekt Preludium)

Kierownik projektu opus NCN

 • Nr projektu 2019/35/B/ST10/03244. Tytuł projektu: „Badanie środowiskowych skutków występowania pierwiastków ziem rzadkich oraz antymonu i wanadu w glebach i odpadach”. Okres realizacji: 2020 – 2023.

Autor lub współautor 33 publikacji naukowych z  Impact Factor, liczba pozostałych publikacji naukowych: 53; liczba raportów i ekspertyz: 39; sumaryczny Impact Factor publikacji (wg roku wydania): 76,089; liczba punktów wg listy MNiSW (wg roku wydania): 1078; liczba cytowań wg bazy Web of Science (Core collection): 573; liczba cytowań wg bazy Scopus: 679; Indeks Hirscha wg bazy Web of Science: 12; Indeks Hirscha wg bazy Scopus: 13

Brał liczny udział w konferencjach krajowych oraz międzynarodowych. Członek komitetu redakcyjnego Waste Management in Agroecosystems (od 2017r.). Recenzent publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych m.in.: Journal of Soils and Sediments, 2011-2012; Journal of Environmental Quality; Pedosphere, 2010-2011; Science of the Total Environment, 2018; Ecotoxicology and Environmental Safety.

W swojej karierze naukowej miał przyjemność odbierać następujące nagrody:

 • I nagroda za poster „Soil amendments affecting metals bioavailability and bioaccessibility”. Konferencja “Phyto2009 – Cost Action 859 Final Conference”, Ancona, 11-16.10.2009
 • Brązowa odznaka „Zasłużony dla Rolnictwa”, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2010 r.
 • Zespołowa nagroda Dyrektora IUNG-PIB I stopnia za opracowanie zbiorowe pt. „Rolnictwa na obszarach specyficznych” wykonane na zlecenie GUS.  Zespół M. Matyka, G. Siebielec, J. Jadczyszyn, A. Łopatka, R. Kaczyński, J. Kuś, i in. 2013r.
 • Zespołowa nagroda Dyrektora IUNG-PIB I stopnia za wykonanie „Mapy odczynu (pH H2O) gleb Polski na potrzeby wyznaczenia obszarów o ograniczeniach naturalnych”. Zespół:  B. Smreczak, A. Łopatka, P. Koza, G. Siebielec, J. Jadczyszyn, R. Kaczyński, M. Łysiak, 2015r.
 • Zespołowa nagroda Dyrektora IUNG-PIB II stopnia za „Adaptację kryteriów określania obszarów z naturalnymi utrudnieniami do warunków Polski oraz opracowanie metod wyznaczania tych obszarów”. Zespół:  P. Koza, A. Łopatka, B. Smreczak, J. Jadczyszyn, J. Niedźwiecki, R. Kaczyński, G. Siebielec, 2016r.
 • Zespołowa nagroda Dyrektora IUNG-PIB II stopnia za „Syntezę wieloletnich badań nad jakością gleb Polski w ramach Monitoringu Chemizmu Gleb Ornych Polski” Zespół: G. Siebielec, B. Smreczak, A. Klimkowicz-Pawlas, P. Koza, R. Kaczyński, J. Chmielewski, 2017r.
 • Zespołowa nagroda Ministra za realizację osiągnięcia: „Wyznaczenie obszarów z ograniczeniami naturalnymi w Polsce” , skład nagrodzonego zespołu: mgr Piotr Koza, mgr Artur Łopatka, dr hab. Grzegorz Siebielec, dr hab. Bożena Smreczak, dr Jacek Niedźwiecki, dr Jan Jadczyszyn, mgr Radosław Kaczyński.

Horyzont Europa (EC)

 • Od roku 2022 partner ze strony IUNG w Horyzont Europa (EC) PREPSOIL Duration (months): 36. Proposal title: Preparing for the ‘Soil Deal for Europe’ Mission.
 • Od roku 2022 partner ze strony IUNG w Horyzont Europa (EC) CEE2ACT Duration (months): 36 Proposal title: Empowering the Central and Eastern European Countries and beyond to Develop Bioeconomy Strategies and Action Plans

Moje pasje poza pracą