Konferencje

06.11.2022-09.11.2022

2022 ASA, CSSA, SSSA INTERNATIONAL ANNUAL MEETING “Communication and Public Engagement for Healthy People and a Healthy Planet”

Szanowni Państwo w ramach realizacji grantu INNO-MIK Nr LIDER/36/0184/L-12/20/NCBR/2021 zespół projektu wziął udział w konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 06-09 listopada 2022 roku w Baltimore, MD, USA.

„Annual Meeting to jedno z nielicznych spotkań skupiających w jednym środowisku tysiące liderów naukowych z całego świata, z różnych dziedzin w tym: rolnictwa, przemysłu, agencji rządowych i instytucji akademickich. Jest to najlepsza okazja dla profesjonalistów zajmujących się agronomią, uprawami, glebą i naukami pokrewnymi, aby usłyszeć o najnowszych badaniach, poszerzyć swoją bazę wiedzy i skorzystać z możliwości nawiązywania kontaktów w celu rozwoju dalszej kariery naukowej i praktycznej”.

Źródło: https://www.acsmeetings.org/about

W trakcie trwania konferencji zespół projektu miał możliwość wysłuchać ciekawych wykładów plenarnych, prezentacji ustnych oraz zapoznać się z prezentacjami w formie posterowej. W ramach konferencji zespół projektu wziął również udział w branżowych Targach o charakterze naukowym i aplikacyjnym.

W ramach International Annual Meeting “Communication and Public Engagement for Healthy People and a Healthy Planet” prowadzone były m.in następujące sekcje naukowe:

 • Agronomic Production Systems
 • Biometry and Statistical Computing
 • Climatology and Modeling
 • Environmental Quality
 • Global Agronomy
 • Land Management and Conservation

Jest nam niezmiernie miło, że w ramach International Meeting “Communication and Public Engagement for Healthy People and a Healthy Planet” mieliśmy możliwość zaprezentować w formie krótkiego doniesienia w materiałach konferencyjnych oraz prezentacji posterowej informacji na temat projektu, jego założeń oraz postawionych hipotez badawczych, które wpisują się w ramy tegorocznej konferencji. Projekt INNO-MIK łączy różne strategie przeciwdziałania suszy i wdrażania przyjaznego środowisku rolnictwa w jednej technologii: wykorzystanie potencjału bakterii wspomagających rozwój i odporność roślin, stymulacyjny efekt bionawozów oraz zwiększanie zdolności retencyjnych gleb poprzez wprowadzanie do niej materii organicznej.

Spotkanie było wspaniałą okazją do nawiązania nowych znajomości i poszerzenia współpracy międzynarodowej. Osobisty udziału w tym spotkaniu naukowym zapewnia nieograniczone możliwości, innowacyjne podejścia do badań, ogrom wiedzy oraz nowych doświadczeń.

23.06.2022-24.06.2022

VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”

Szanowni Państwo w ramach realizacji grantu INNO-MIK Nr LIDER/36/0184/L-12/20/NCBR/2021 zespół projektu wziął udział w VI Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym pt. Metagenomy Różnych Środowisk, które odbyło się w dniach 23-24 czerwca 2022 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach

„Celem Sympozjum było przedstawienie najnowszych osiągnięć w badaniach z zakresu metagenomiki, metataksonomiki, metatranskryptomiki, metabolomiki, biologii molekularnej, oddziaływań pomiędzy mikro- i makroorganizmami w różnych środowiskach”

Źródło: https://metagenomy2022.pl/cel-konferencji/

W trakcie trwania Sympozjum zespół projektu miał możliwość wysłuchać wykładów plenarnych.

Referaty plenarne wygłosili:

 • dr hab. prof. IOR-IB Aleksandra Obrępalska-Stęplowska (IOR PIB, Poznań)
 • prof. dr hab. Hanna Mazur‑Marzec (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
 • prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
 • dr hab. Krzysztof Treder, (IHAR PIB, Oddział w Boninie),
 • dr hab. Piotr Rozpądek, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Ponadto zapoznać się z badaniami w ramach prowadzonych następujących sesji naukowych:

 • Sesja I – Metagenomy w badaniach ekosystemów
 • Sesja II – Metagenomy środowiska glebowego
 • Sesja III – Nauki omiczne (metagenomika, metataksonomika, metatranskryptomika, metabolomika) – stan aktualny, perspektywy na przyszłość, zagrożenia
 • Sesja IV – Metagenomika aplikacyjna – wykorzystanie i znaczenie metagenomiki w biotechnologii, biologicznej ochronie roślin oraz monitoringu jakości środowiska

Jest nam niezmiernie miło, że w ramach Sympozjum mieliśmy możliwość zaprezentować w formie krótkiego doniesienia w materiałach konferencyjnych oraz prezentacji posterowej informacji na temat projektu, jego założeń oraz postawionych hipotez badawczych. Projekt obecnie znajduje się w pierwszej fazie realizacji „Badanie efektywności wyselekcjonowanych bakterii pod względem procesów istotnych dla wspomagania roślin uprawnych w warunkach suszy”.

Spotkanie było wyjątkową okazją do nawiązania nowych znajomości i współpracy oraz poszerzenia wiedzy na temat nowoczesnych technik sekwencjonowania i stosowanych metod metagenomicznych wykorzystywanych w badaniach rolniczych a także inspiracją do poszukiwania kolejnych innowacyjnych tematów badań.

12.06.2022-17.06.2022

8th European Bioremediation Conference – EBC-VIII

Szanowni Państwo w ramach realizacji grantu INNO-MIK Nr LIDER/36/0184/L-12/20/NCBR/2021 zespół projektu wziął udział w 8th European Bioremediation Conference, która odbyła się w dniach 12-17 czerwca 2022 roku w Chanii – Kreta, Grecja.

Tematyka konferencji dotyczyła nowych wyzwań, przyszłych trendów, kierunków i najnowszych innowacji technologicznych w zakresie zarządzania i odbudowy szerokiej gamy skażonych miejsc i środowisk morskich, a także ochrony zasobów poprzez recykling i biorekultywację, w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Źródło: https://www.ebc-viii.tuc.gr/en/home

W trakcie trwania konferencji zespół projektu miał możliwość wysłuchać wykładów plenarnych, prezentacji ustnych oraz zapoznać się z prezentacjami w formie posterowej. Prezentacje miały na celu koncentrować się na postępach technologicznych procesów oczyszczania i bioremediacji (w tym fitoremediacji) dla wszystkich rodzajów mediów (powietrze, gleba, osady, wody powierzchniowe, gruntowe i ścieki przemysłowe) zanieczyszczonych związkami różnego pochodzenia. Ponadto przedstawione doniesienia ustne i posterowe dotyczyły technik mikrobiologicznego, genetycznego i ekotoksykologicznego monitorowania tych procesów. Zachęcały również do innowacyjnych i tanich rozwiązań dzięki zintegrowanemu podejściu technologicznemu oraz udziału w ochronie zasobów poprzez recykling i biologiczne odzyskiwanie zasobów naturalnych.

W ramach 8th European Bioremediation Conference – EBC-VIII prowadzone były następujące sekcje naukowe:

 • Tworzywa sztuczne i mikrodrobiny plastiku: rozdrobnienie, monitorowanie, biodegradacja, przeznaczenie, recykling
 • Zastosowania systemów bioelektrochemicznych (BES) do bioremediacji
 • Miejsca zanieczyszczone związkami różnego pochodzenia.
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Biotechnologia w dobie Zielonego Ładu

Jest nam niezmiernie miło, że w ramach 8th European Bioremediation Conference – EBC-VIII mieliśmy możliwość zaprezentować w formie krótkiego doniesienia w materiałach konferencyjnych oraz flash prezentacji informacji na temat projektu, jego założeń oraz postawionych hipotez badawczych. Projekt obecnie znajduje się w pierwszej fazie realizacji „Badanie efektywności wyselekcjonowanych bakterii pod względem procesów istotnych dla wspomagania roślin uprawnych w warunkach suszy”.  

Spotkanie było wyjątkową okazją do nawiązania nowych znajomości i współpracy oraz poszerzenia wiedzy na temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych w rolnictwie, a także inspiracją do poszukiwania kolejnych innowacyjnych tematów badań.