Konferencje

28.06.2023

Warsztaty naukowe „Preparaty mikrobiologiczne w rolnictwie i ochronie środowiska”

Szanowni Państwo, w ramach realizacji grantu pt.” Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wzbogaconych mikrobiologicznie bionawozów wspomagających zrównoważoną produkcję roślinną i jej adaptację do zmian klimatu”;  INNO-MIK;  Nr LIDER/36/0184/L-12/20/NCBR/2021 zespół projektu wziął udział w warsztatach naukowych, które odbyły się dnia 28 czerwca, 2023 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczy (IUNG-PIB, Puławy).

Warsztaty naukowe były zorganizowane w ramach realizacji zadania 1.7 z rezerwy budżetowej MRiRW w 2023 r. pt. “Preparaty mikrobiologiczne”.

W ramach organizacji warsztatów zostały przedstawione następujące zagadnienia:

 • Znaczenie mikroorganizmów w jakości gleb i plonowaniu roślin
 • Zastosowanie preparatów mikrobiologicznych w rolnictwie
 • Wpływ klimatu na mikroorganizmy glebowe i zastosowanie preparatów mikrobiologicznych
 • Wprowadzanie do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oraz nawozowych produktów mikrobiologicznych
 • Komercjalizacja preparatów mikrobiologicznych

Źródło powyższych informacji: https://mikro-iung.pl/warsztaty2023/

W trakcie trwania warsztatów zespół projektu INNO-MIK miał możliwość wysłuchać ciekawych referatów oraz zaprezentować w formie krótkich doniesień w materiałach konferencyjnych oraz prezentacji posterowych informacji na temat wykorzystania potencjału bakterii wspomagających rozwój i odporność roślin.

21-22.06.2023

VII Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk”

Szanowni Państwo, w ramach realizacji grantu pt.” Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wzbogaconych mikrobiologicznie bionawozów wspomagających zrównoważoną produkcję roślinną i jej adaptację do zmian klimatu”;  INNO-MIK;  Nr LIDER/36/0184/L-12/20/NCBR/2021 zespół projektu wziął udział w VII Ogólnopolskim Sympozjum Mikrobiologicznym „Metagenomy Różnych Środowisk”, które odbyło się w dniach 20-21 czerwca 2023 r. w Lublinie, w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Sympozjum zorganizowane było przez Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk.

Celem konferencji było przedstawienie najnowszych osiągnięć metagenomiki, metataksonomiki, metatranskryptomiki, metabolomiki, mikrobiologii i mykologii w kontekście współczesnych, europejskich i światowych trendów związanych z rolnictwem i ogrodnictwem, w tym jakością środowiska, bioróżnorodnością oraz fitopatologią.

W ramach sympozjum przedstawiono następujące sesje naukowe:

 • Mikrobiomy i mykobiomy w badaniach naukowych;
 • Metagenomy i bioróżnorodność środowiska glebowego;
 • Nauki omiczne (metagenomika, metataksonomika, metatranskryptomika, metabolomika) i bioinformatyka w badaniach środowiskowych;
 • Metagenomika aplikacyjna – zastosowanie i znaczenie metagenomiki w biotechnologii, biologicznej ochronie roślin oraz monitoringu jakości środowiska.

Źródło powyższych informacji: https://metagenomy2023.ipan.lublin.pl

W trakcie trwania VII Ogólnopolskiego  Sympozjum Mikrobiologicznego „Metagenomy Różnych Środowisk” zespół projektu INNO-MIK miał możliwość wysłuchać ciekawych referatów plenarnych  oraz prezentacji głoszonych w ramach prowadzonych sesji naukowych. Jest nam niezmiernie miło, że w ramach Sympozjum mieliśmy możliwość zaprezentować w formie krótkich doniesień w materiałach konferencyjnych oraz prezentacji posterowych informacji na temat opracowania technologii wytwarzania bionawozów na bazie odpadów organicznych i bakterii wspomagających rozwój roślin uprawnych w warunkach suszy.

19.04.2023-21.04.2023

I Krajowa Konferencja EkoBioTox – Znaczenie ekotoksykologii, bioindykacji, biodegradacji w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów środowiskowych w dobie antropocenu i zmiany klimatu od skali molekularnej do krajobrazowej.

Szanowni Państwo, w ramach realizacji grantu INNO-MIK Nr LIDER/36/0184/L-12/20/NCBR/2021 zespół projektu wziął udział w konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 19-21 kwietnia, 2023 r. w Łodzi, w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego.

Konferencja EkoBioTox jest kontynuacją cyklicznej Krajowej Konferencji Bioindykacyjnej, która odbywała się w latach 2011-2021, w różnych miastach Polski. Nowa nazwa konferencji wiąże się z rozszerzeniem tematyki m.in. o zagadnienia degradacji, biotransformacji zanieczyszczeń, aspektów istotnych dla poszukiwania optymalnych rozwiązań dla poprawy jakości środowiska w dobie antropocenu i zmiany klimatu.

Wiodącymi tematami konferencji są:

 1. Zastosowanie biotestów oraz metod biologicznych do monitoringu i oceny ryzyka środowiskowego pod kątem ekologicznym i zagrożenia dla człowieka;
 2. Wykorzystanie mikroorganizmów oraz narzędzi molekularnych w badaniach ekotoksykologicznych, w tym: oznaczanie mutagenności i genotoksyczności, oznaczanie aktywności enzymatycznej i hormonalnej, markery genetyczne dla systemów wczesnego ostrzegania;
 3. Zastosowanie systemów bioindykacyjnych w praktycznej analizie i ocenie toksyczności ścieków, wód powierzchniowych i podziemnych, osadów i substancji w fazie stałej oraz w powietrzu – wyzwania w dobie antropopresji i zmiany klimatu;
 4. Biodegradacja i detoksykacja zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego i naturalnego;
 5. Bioremediacja skażonych środowisk wodnych i glebowych;
 6. Administracyjne i prawne aspekty wykorzystywania metod bioindykacyjnych  i biotestów;
 7. Procedury oceny ryzyka w zarządzaniu środowiskiem.

Źródło powyższych informacji: https://ekobiotoxpolska.wixsite.com/lodz

W trakcie trwania konferencji zespół projektu miał możliwość wysłuchać ciekawych wykładów plenarnych („Europejski pakt dla zdrowych gleb i zdrowej żywności” – dr hab. Grzegorz Siebielec prof. IUNG-PIB, kierownik Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach; „Ciecze jonowe – nowa forma zanieczyszczenia w środowisku?”, prof. dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski, Zakład Chemii Organicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska), prezentacji ustnych oraz zapoznać się z prezentacjami w formie posterowej.

W ramach I Krajowej Konferencji EkoBioTox zespół projektu INNO-MIK zaprezentował następujące prezentacje posterowe:

 • Bioremediacja suszy z wykorzystaniem bakterii o potencjale biostymulacji wzrostu i rozwoju roślin uprawnych – Siebielec Sylwia, Siebielec Grzegorz, Woźniak Małgorzata
 • Charakterystyka szczepów autochtonicznych wyizolowanych z terenów silnie zanieczyszczonych metalami ciężkimi jako potencjalnych komponentów bionawozów – Woźniak Małgorzata, Siebielec Sylwia, Siebielec Grzegorz

06.11.2022-09.11.2022

2022 ASA, CSSA, SSSA INTERNATIONAL ANNUAL MEETING “Communication and Public Engagement for Healthy People and a Healthy Planet”

Szanowni Państwo, w ramach realizacji grantu INNO-MIK Nr LIDER/36/0184/L-12/20/NCBR/2021 zespół projektu wziął udział w konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 06-09 listopada 2022 roku w Baltimore, MD, USA.

„Annual Meeting to jedno z nielicznych spotkań skupiających w jednym środowisku tysiące liderów naukowych z całego świata, z różnych dziedzin w tym: rolnictwa, przemysłu, agencji rządowych i instytucji akademickich. Jest to najlepsza okazja dla profesjonalistów zajmujących się agronomią, uprawami, glebą i naukami pokrewnymi, aby usłyszeć o najnowszych badaniach, poszerzyć swoją bazę wiedzy i skorzystać z możliwości nawiązywania kontaktów w celu rozwoju dalszej kariery naukowej i praktycznej”.

Źródło: https://www.acsmeetings.org/about

W trakcie trwania konferencji zespół projektu miał możliwość wysłuchać ciekawych wykładów plenarnych, prezentacji ustnych oraz zapoznać się z prezentacjami w formie posterowej. W ramach konferencji zespół projektu wziął również udział w branżowych Targach o charakterze naukowym i aplikacyjnym.

W ramach International Annual Meeting “Communication and Public Engagement for Healthy People and a Healthy Planet” prowadzone były m.in następujące sekcje naukowe:

 • Agronomic Production Systems
 • Biometry and Statistical Computing
 • Climatology and Modeling
 • Environmental Quality
 • Global Agronomy
 • Land Management and Conservation

Jest nam niezmiernie miło, że w ramach International Meeting “Communication and Public Engagement for Healthy People and a Healthy Planet” mieliśmy możliwość zaprezentować w formie krótkiego doniesienia w materiałach konferencyjnych oraz prezentacji posterowej informacji na temat projektu, jego założeń oraz postawionych hipotez badawczych, które wpisują się w ramy tegorocznej konferencji. Projekt INNO-MIK łączy różne strategie przeciwdziałania suszy i wdrażania przyjaznego środowisku rolnictwa w jednej technologii: wykorzystanie potencjału bakterii wspomagających rozwój i odporność roślin, stymulacyjny efekt bionawozów oraz zwiększanie zdolności retencyjnych gleb poprzez wprowadzanie do niej materii organicznej.

Spotkanie było wspaniałą okazją do nawiązania nowych znajomości i poszerzenia współpracy międzynarodowej. Osobisty udziału w tym spotkaniu naukowym zapewnia nieograniczone możliwości, innowacyjne podejścia do badań, ogrom wiedzy oraz nowych doświadczeń.

23.06.2022-24.06.2022

VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”

Szanowni Państwo w ramach realizacji grantu INNO-MIK Nr LIDER/36/0184/L-12/20/NCBR/2021 zespół projektu wziął udział w VI Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym pt. Metagenomy Różnych Środowisk, które odbyło się w dniach 23-24 czerwca 2022 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach

„Celem Sympozjum było przedstawienie najnowszych osiągnięć w badaniach z zakresu metagenomiki, metataksonomiki, metatranskryptomiki, metabolomiki, biologii molekularnej, oddziaływań pomiędzy mikro- i makroorganizmami w różnych środowiskach”

Źródło: https://metagenomy2022.pl/cel-konferencji/

W trakcie trwania Sympozjum zespół projektu miał możliwość wysłuchać wykładów plenarnych.

Referaty plenarne wygłosili:

 • dr hab. prof. IOR-IB Aleksandra Obrępalska-Stęplowska (IOR PIB, Poznań)
 • prof. dr hab. Hanna Mazur‑Marzec (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
 • prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
 • dr hab. Krzysztof Treder, (IHAR PIB, Oddział w Boninie),
 • dr hab. Piotr Rozpądek, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Ponadto zapoznać się z badaniami w ramach prowadzonych następujących sesji naukowych:

 • Sesja I – Metagenomy w badaniach ekosystemów
 • Sesja II – Metagenomy środowiska glebowego
 • Sesja III – Nauki omiczne (metagenomika, metataksonomika, metatranskryptomika, metabolomika) – stan aktualny, perspektywy na przyszłość, zagrożenia
 • Sesja IV – Metagenomika aplikacyjna – wykorzystanie i znaczenie metagenomiki w biotechnologii, biologicznej ochronie roślin oraz monitoringu jakości środowiska

Jest nam niezmiernie miło, że w ramach Sympozjum mieliśmy możliwość zaprezentować w formie krótkiego doniesienia w materiałach konferencyjnych oraz prezentacji posterowej informacji na temat projektu, jego założeń oraz postawionych hipotez badawczych. Projekt obecnie znajduje się w pierwszej fazie realizacji „Badanie efektywności wyselekcjonowanych bakterii pod względem procesów istotnych dla wspomagania roślin uprawnych w warunkach suszy”.

Spotkanie było wyjątkową okazją do nawiązania nowych znajomości i współpracy oraz poszerzenia wiedzy na temat nowoczesnych technik sekwencjonowania i stosowanych metod metagenomicznych wykorzystywanych w badaniach rolniczych a także inspiracją do poszukiwania kolejnych innowacyjnych tematów badań.

12.06.2022-17.06.2022

8th European Bioremediation Conference – EBC-VIII

Szanowni Państwo w ramach realizacji grantu INNO-MIK Nr LIDER/36/0184/L-12/20/NCBR/2021 zespół projektu wziął udział w 8th European Bioremediation Conference, która odbyła się w dniach 12-17 czerwca 2022 roku w Chanii – Kreta, Grecja.

Tematyka konferencji dotyczyła nowych wyzwań, przyszłych trendów, kierunków i najnowszych innowacji technologicznych w zakresie zarządzania i odbudowy szerokiej gamy skażonych miejsc i środowisk morskich, a także ochrony zasobów poprzez recykling i biorekultywację, w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Źródło: https://www.ebc-viii.tuc.gr/en/home

W trakcie trwania konferencji zespół projektu miał możliwość wysłuchać wykładów plenarnych, prezentacji ustnych oraz zapoznać się z prezentacjami w formie posterowej. Prezentacje miały na celu koncentrować się na postępach technologicznych procesów oczyszczania i bioremediacji (w tym fitoremediacji) dla wszystkich rodzajów mediów (powietrze, gleba, osady, wody powierzchniowe, gruntowe i ścieki przemysłowe) zanieczyszczonych związkami różnego pochodzenia. Ponadto przedstawione doniesienia ustne i posterowe dotyczyły technik mikrobiologicznego, genetycznego i ekotoksykologicznego monitorowania tych procesów. Zachęcały również do innowacyjnych i tanich rozwiązań dzięki zintegrowanemu podejściu technologicznemu oraz udziału w ochronie zasobów poprzez recykling i biologiczne odzyskiwanie zasobów naturalnych.

W ramach 8th European Bioremediation Conference – EBC-VIII prowadzone były następujące sekcje naukowe:

 • Tworzywa sztuczne i mikrodrobiny plastiku: rozdrobnienie, monitorowanie, biodegradacja, przeznaczenie, recykling
 • Zastosowania systemów bioelektrochemicznych (BES) do bioremediacji
 • Miejsca zanieczyszczone związkami różnego pochodzenia.
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Biotechnologia w dobie Zielonego Ładu

Jest nam niezmiernie miło, że w ramach 8th European Bioremediation Conference – EBC-VIII mieliśmy możliwość zaprezentować w formie krótkiego doniesienia w materiałach konferencyjnych oraz flash prezentacji informacji na temat projektu, jego założeń oraz postawionych hipotez badawczych. Projekt obecnie znajduje się w pierwszej fazie realizacji „Badanie efektywności wyselekcjonowanych bakterii pod względem procesów istotnych dla wspomagania roślin uprawnych w warunkach suszy”.  

Spotkanie było wyjątkową okazją do nawiązania nowych znajomości i współpracy oraz poszerzenia wiedzy na temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych w rolnictwie, a także inspiracją do poszukiwania kolejnych innowacyjnych tematów badań.