Krajowy Hub ds. Gleb

W dniu 28 listopada mieliśmy możliwość uczestnictwa w Konferencji inaugurującej powstanie Krajowego Hubu ds. Gleb, którego celem będzie m.in.: wspieranie w kraju wdrażania Misji ”Troska o glebę to troska o życie”; wspieranie organizacji tzw. żywych laboratoriów (ang. Living Labs) i latarni morskich (ang. Lighthouses); dyskusja nad implementacją i treścią przepisów środowiskowych, urbanizacyjnych i Wspólnej Polityki Rolnej; optymalizacja współpracy międzynarodowej w ramach Europejskiego Partnerstwa dla Gleb, EIONET, Europejskiego Obserwatorium Gleb (EUSO) oraz innych inicjatyw; transfer wiedzy z i do projektów międzynarodowych; rozszerzanie dyskusji o glebach, w tym o ich ochronie, na obszary miejskie i podmiejskie; włączanie zagadnień glebowych do planowania przestrzennego; harmonizacja badań monitoringowych na płaszczyźnie krajowej i europejskiej; powiązanie zagadnień glebowych z biogospodarką, gospodarką w obiegu zamkniętym, racjonalnym wykorzystaniem odpadów i nawozów oraz zasobów wodnych; poszukiwanie i promowanie innowacji w zakresie zrównoważonej gospodarki glebami; zwrócenie szczególnej uwagi na funkcje i zagrożenia dla funkcji gleb oraz usługi ekosystemowe dostarczane przez gleby; rozwój rolnictwa regenerującego gleby.

Spotkanie to było niezwykłą wymianą wiedzy i informacji oraz dyskusji pomiędzy różnymi grupami odbiorców, w tym rolnikami, doradcami rolniczymi, naukowcami, administracją państwową i terenową, politykami, planistami, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami przemysłu.

(źródło: https://www.iung.pl/2023/11/20/konferencja-inaugurujaca-powolanie-krajowego-hubu-ds-gleb-polaczona-z-dniem-informacyjnym-projektu-ejp-soil/)

Co istotne spotkanie inaugurujące powstanie Krajowego Hubu ds. Gleb było doskonałą okazją do rozmowy z Panią dr Jolantą Groszyk z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Koordynowany przez Panią dr Jolantę Groszyk projekt R-Grain „Identyfikacja cech o podłożu molekularnym warunkujących plon żyta prowadząca do opracowania efektywnych markerów molekularnych”, finansowany w ramach programu NCBR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju– Lider XII, ma na celu identyfikację genów regulujących rozwój ziarna i opracowanie narzędzia pozwalającego na efektywną selekcję odmian o wysokim potencjale plonotwórczym.

Mamy nadzieję, że wspólna pasja, innowacje, dążenie do osiągnięcia ambitnych celów, chęć podejmowania nowych wyzwań, już w niedalekiej przyszłości zaowocuje wymianą doświadczeń i otworzy możliwości współpracy naukowej.