Kronika PROJEKTU

Kwiecień 2023

W dniu 14 kwietnia odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Sylwii Siebielec. Temat rozprawy doktorskiej: „ Ocena możliwości wykorzystania mikroorganizmów do poprawy efektywności wybranych fitotechnologii w remediacji gleb i odpadów zanieczyszczonych metalami”. Rozprawa doktorska wykonana została w Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Stuczyńskiego.

Pani Sylwia równocześnie z realizacją zagadnień podjętych w rozprawie doktorskiej koordynowała grant Preludium 9 Narodowego Centrum Nauki  (nr projektu NCN 2015/17/N/ST10/03182) obejmujący: zagadnienia różnorodności i funkcji mikroorganizmów zasiedlających gleby i składowiska zanieczyszczone pierwiastkami śladowymi oraz obszary dotyczące zastosowania bakterii we wspomaganiu fitoremediacji gleb i składowisk odpadów zanieczyszczonych pierwiastkami śladowymi.

W imieniu całego Zespołu projektu INNO-MIK składamy serdeczne gratulacje i wyrazy najwyższego uznania oraz życzymy wielu sukcesów, osiągnięć zawodowych oraz płynącej z nich satysfakcji.

Marzec 2023

Charakterystyka nośników (etap 3 i 4) to przedmiot badań trwających w marcu.

Głównym celem zadania 3 (Fermentacja metanowa jako metoda produkcji płynnego nośnika dla dedykowanych bakterii) jest wyprodukowanie płynnego podłoża w procesie fermentacji metanowej służącego jako nośnik bakterii wspomagających rozwój roślin w okresach suszy. Proces fermentacji metanowej jest jednym z najkorzystniejszych procesów zagospodarowania odpadów organicznych ze względu na możliwość ich energetycznego wykorzystania przy jednoczesnym wykorzystaniu ich właściwości nawozowych. Zakłada się, że dobór substratów do procesu fermentacji oraz warunki procesu będą wpływać na cechy fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne pofermentu.

Głównym celem zadania 4 (Kompostowanie i toryfikacja biomasy jako metody produkcji stałego nośnika dla dedykowanych bakterii) jest wyprodukowanie kompostu i toryfikatu z odpadów organicznych w kilku wariantach jako nośników bakterii wspomagających rozwój roślin w okresach suszy oraz źródeł optymalnych form materii organicznej i składników nawozowych. W ramach realizacji zadania planuje się wytworzyć kompost i toryfikat zróżnicowany pod względem charakterystyki chemicznej i fizycznej, powstały na bazie różnych odpadów organicznych przeznaczony do dalszych testów inokulacyjnych. Jako substraty w procesie kompostowania zostaną wykorzystane m.in. wytłoki owocowe, trawa, słoma zbożowa, przeterminowana żywność pochodzenia roślinnego.

Luty 2023

Luty to dla zespołu projektu INNO-MIK intensywny czas przygotowań publikacji naukowych. Zrealizowane etapy prac badawczych wymienione we wniosku dostarczyły cennych danych na temat bakterii i ich potencjału biostymulującego wzrost i rozwój roślin uprawnych.

Postawienie konstruktywnych hipotez już na początku realizacji zadań, opracowanie planu doświadczeń laboratoryjnych, uszczegółowienie metodyczne, usystematyzowanie danych i ich interpretacja merytoryczna to elementy procesu prowadzącego do wysnucia kluczowych wniosków i potwierdzenia ich uzyskanymi danymi liczbowymi. Otrzymane wyniki badań należy klarownie przedyskutować z wynikami innych naukowców tak, aby potwierdzić lub obalić hipotezę podjętą w ramach naszego zadania. Główną rolą artykułów źródłowych jest uzyskanie i przekazanie wiedzy jak największemu gronu odbiorców.

Proces tworzenia publikacji to etap, który dostarcza rzetelnych i mierzalnych efektów naszej pracy. Dlatego też nieodłącznym elementem publikacji jest przedstawienie otrzymanych wyników badań za pomocą testów statystycznych. Analizy te dostarczają informacji na temat istotności różnic w badanym eksperymencie, ponadto wzmacniają proces analizy danych oraz pomagają wysnuć i opracować kluczowe wnioski. Co więcej, konstrukcja publikacji, jej tytuł, sekwencja prezentacji wyników powinny być klarowne już na początku tworzenia artykułu. Standardowa publikacja naukowa ma dość jasno sprecyzowany układ, w którym możemy wymienić streszczenie naszego manuskryptu, słowa kluczowe, krótkie i treściwe wprowadzenie, materiał i metody, wyniki, dyskusję, wnioski oraz spis piśmiennictwa, z którego korzystaliśmy podczas jej tworzenia. Dodatkowym atutem tworzenia artykułu naukowego jest jego wizualizacja w tzw. graficznym abstrakcie oraz wkład zdjeć, figur, schematów, rysunków i tabel. Za pomocą ciekawych grafik z prac laboratoryjnych opatrzonych szczegółowym komunikatem niewątpliwie kształtujemy sposób narracji o realizowanych zadaniach badawczych.

Postawiliśmy sobie cel, aby publikacje, które obecnie tworzymy były źródłem wiedzy uzyskanej w ramach realizacji pierwszych etapów badań  tj. „Badanie efektywności wyselekcjonowanych bakterii pod względem procesów istotnych dla wspomagania roślin uprawnych w warunkach suszy” – I etap oraz „Wybór optymalnego składu inokulum dla wspomagania roślin w warunkach suszy” – II etap.

Informujemy również, iż w roku 2023 jednocześnie realizujemy cztery kluczowe etapy  badawcze mające na celu wytworzenie i opracowanie technologii inokulacji pofermentu, kompostu i biowęgla bakteriami z uwzględnieniem formy fizycznej tych nośników: Etap 3 – Fermentacja metanowa jako metoda produkcji płynnego nośnika dla dedykowanych bakterii; Etap 4 – Kompostowanie i toryfikacja biomasy jako metody produkcji stałego nośnika dla dedykowanych bakterii; Etap 5 – Opracowanie technologii inokulacji pofermentu bakteriami; Etap 6 – Opracowanie technologii inokulacji kompostu i biowęgla bakteriami z uwzględnieniem ich granulowania.

Styczeń 2023

W dniu 04.01.2022 odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy rok badań projektu INNO – MIK. W pierwszym roku projektu w pełni zrealizowaliśmy dwa etapy badań mające na celu charakterystykę i identyfikację szczepów bakterii analizowanych pod kątem ich dalszej przydatności jako dobrych komponentów bionawozów. Szereg przeprowadzonych prac mikrobiologicznych dotyczących mechanizmów promowania wzrostu i rozwoju roślin pozwoliło nam wytypować szczepy o cechach bakterii określanych mianem PGPR o wysokim potencjale biostymulacyjnym.  Przed nami dalszy ciąg badań związanych z oceną chemiczną i mikrobiologiczną nośników dla naszych bakterii. W ramach realizacji projektu mieliśmy możliwość uczestnictwa w konferencjach naukowych (USA, Grecja, Polska) oraz spotkaniach branżowych. Co więcej mogliśmy dzielić się z Państwem naszymi rezulatami dzięki naszej stronie internetowej, którą mamy zamiar dalej tworzyc i rozwijać tak, by stanowiła dla Państwa kompendium wiedzy oraz przybliżyła Państwu naszą pracę i zaangażowanie w realizację projektu INNO-MIK.

Mamy nadzieję, iż rozpoczynający się rok będzie owocował kolejnymi wyjazdami, nawiązywaniem nowych znajomości i poszerzaniem wiedzy oraz jej wymianą na arenie międzynarodowej. Uzyskane wyniki będziemy mogli już wkrótce Państwu zaprezentować w publikacjach naukowych, które są w trakcie przygotowania.

Grudzień 2022

W dniu 15 grudnia odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Woźniak. Zagadnienia jakie Pani Małgosia porusza w swoich badaniach to m.in. innowacyjne podejście do tworzenia biopreparatów bazujących na endofitach bakteryjnych, które wykazują potencjał w zakresie zwiększania produktywności upraw rolniczych, na przykład poprzez mobilizację składników odżywczych i produkcję fitohormonów. Temat rozprawy doktorskiej: „ Bakteryjne endofity wybranych roślin uprawnych i chwastów –  różnorodność biologiczna i ocena potencjału biotechnologicznego w promowaniu wzrostu i rozwoju roślin”.

Pani Małgosia równocześnie z realizacją zagadnień podjętych w rozprawie doktorskiej koordynowała grant Preludium NCN (nr projektu 2016/23/N/NZ9/02157) pt. „Wpływ szybko rosnących drzew Paulownia Clon In Vitro 112 (P.elonagta x P.fortunei) na właściwości mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne gleb w warunkach Polski”, dotyczący bioenergetycznych plantacji drzew wykazujących potencjał w łagodzeniu zmian klimatu i ochronie bioróżnorodności gleb.

W imieniu całego Zespołu projektu INNO-MIK składamy serdeczne gratulacje i wyrazy najwyższego uznania oraz życzymy wielu sukcesów, osiągnięć zawodowych oraz płynącej z nich satysfakcji.

Listopad 2022

Identyfikacja genetyczna szczepów i określenie ich metabolizmu to przedmiot badań trwających w miesiącu listopadowym.

Kolejnym krokiem w doborze najefektywniejszych szczepów bakterii PGPR jest ich identyfikacja. Rozwój technik badawczych umożliwił precyzyjne klasyfikowanie i właściwe identyfikowanie badanych drobnoustrojów. Obecnie taksonomia bakterii oparta jest na badaniach wielokierunkowych, które dotyczą danych uzyskanych z analizy cech fenotypowych, genomowych, a także z analizy filogenetycznej. 

Badanie genomu drobnoustrojów stało się dopełnieniem metod fenotypowych, a nawet nadrzędnym narzędziem w identyfikacji bakterii. Metody genomowe oparte na technologii badań molekularnych, nie zależą od warunków hodowli i są bardziej powtarzalne w porównaniu do metod klasycznej analizy fenotypowej.

Jedną z najczęściej stosowanych genetycznych metod identyfikacji bakterii jest sekwencjonowanie DNA tradycyjną metodą Sangera. Najważniejszą zaletą genotypowania opartego na sekwencjonowaniu DNA w porównaniu z metodami genetycznych „odcisków palców” (fingerprinting) jest jego wysoka powtarzalność, ponieważ opiera się na jednoznacznych sekwencjach DNA, które można łatwo przechowywać w internetowych bazach danych i porównywać między laboratoriami.

Po identyfikacji szczepów bakterii potencjalnie promujących wzrost rozwój roślin, określono ich profil metaboliczny w oparciu o płytki BIOLOG GEN III MicroPlates (BIOLOG Inc. Hayward, CA, USA), które obejmują 94 testy fenotypowe: 71 testów opartych o metabolizm różnych źródeł węgla oraz 23 testy wrażliwości chemicznej. Technika ta pozwala na wytypowanie najaktywniejszych metabolicznie szczepów, które mogą wchodzić w skład biopreparatu i aktywnie nawiązać interakcje z roślinami, wpływając na ich rozwój.

Październik 2022

Z przyjemnością informujemy, że prace laboratoryjne trwają. Kontynuujemy II etap badań tj. „Wybór optymalnego składu inokulum dla wspomagania roślin w warunkach suszy”. Wstępnie wybrane bakterie, znajdujące się w istniejącej kolekcji, zostały przygotowane do identyfikacji genetycznej.

Warunki glebowe kształtują tempo rozwoju populacji drobnoustrojów. W związku z tym do oceny różnorodności i ilości bakterii wciąż stosowane się metody klasyczne, które są dobrym wskaźnikiem dla oznaczenia ogólnej liczebności mikroorganizmów w danym środowisku. Posiew bakterii w warunkach laboratoryjnych daje możliwość oceny ogólnej liczebności określonych grup bakterii. Dodatkowo metody płytkowe pozwalają m.in. na wstępną identyfikację bakterii poprzez określenie ich właściwości biochemicznych oraz stanowią istotne źródło materiału badawczego do badań molekularnych.

Wrzesień 2022

W dniu 29 września mieliśmy okazję uczestniczyć w Seminarium Naukowym pt. ”Biopreparaty mikrobiologiczne w przemyśle, rolnictwie i środowisku” organizowanym przez Katedrę Biotechnologii Środowiskowej, Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej.

Prezentowane zagadnienia dotyczyły aktualnej wiedzy w zakresie opracowywania i wprowadzania na rynek biopreparatów różnego pochodzenia. Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz możliwość nawiązania współpracy pomiędzy naukowcami, producentami oraz odbiorcami preparatów mikrobiologicznych.

Program seminarium był podzielony na dwie sesje tematyczne:

Sesja I – Mikroorganizmy i biopreparaty

Sesja II – Aspekty technologiczne w produkcji preparatów mikrobiologicznych

Spotkaniu towarzyszyła interesująca i ożywiona dyskusja, poprzedzona panelem eksperckim prowadzonym na temat istotnych zagadnień obejmujących produkcję preparatów, prace wdrożeniowe oraz wątki dotyczące połączenia świata nauki z biznesem, a także potrzeby dalszych badań w zakresie biopreparatów.

Sierpień 2022

W ramach działań realizowanych w etapie II tj. „Wybór optymalnego składu inokulum dla wspomagania roślin w warunkach suszy” po przeprowadzonym doświadczeniu wazonowym oznaczone zostaną parametry dokumentujące biostymulacyjne oddziaływanie szczepów bakterii. Jednym z takich parametrów będzie oznaczenie aktywności enzymatycznej badanych gleb. Aktywność enzymatyczna gleb jest często stosowanym i niezwykle istotnym wskaźnikiem w badaniach mikrobiologicznych środowiska glebowego.

Funkcje, różnorodność oraz liczebność mikroorganizmów w glebie zależą od wielu czynników środowiskowych, takich jak: struktura gleby, jej właściwości chemiczno-fizyczne, dostępność składników odżywczych, warunki pogodowe oraz zabiegi rolnicze. Kompleksowa ocena właściwości mikrobiologicznych gleb jest kluczowa dla oceny aktualnego stanu gleb oraz wpływu zabiegów wykonywanych w ramach produkcji rolniczej.

Lipiec 2022

Z przyjemnością informujemy, że prace laboratoryjne trwają. W lipcu rozpoczęliśmy II etap badań tj. „Wybór optymalnego składu inokulum dla wspomagania roślin w warunkach suszy”. Wstępnie wybrane bakterie, znajdujące się w istniejącej kolekcji, zostały przetestowane pod kątem efektywności poszczególnych procesów biochemicznych. W związku z powyższym jesteśmy w trakcie przygotowań do przeprowadzenia testów laboratoryjnych z udziałem naszych bakterii.

Doświadczenie prowadzone w warunkach kontrolowanych będzie trwało przez okres nie krótszy niż 3 miesiące, do wytworzenia odpowiedniej ilości biomasy roślinnej. Efektywność kombinacji szczepów będzie testowana na 4 roślinach, szczególnie narażonych na spadki plonu w wyniku suszy oraz reprezentujących różne typy użytkowe roślin: pszenica jara, kukurydza, rzepak, sałata masłowa. Po 3 miesiącach rośliny zostaną ścięte w celu określenia ich plonu. Dodatkowo w glebie oznaczone zostaną parametry dokumentujące biostymulacyjne oddziaływanie szczepów bakterii.

Czerwiec 2022

Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że prace laboratoryjne dotyczące realizacji pierwszego etapu badań (tj. badanie efektywności wyselekcjonowanych bakterii pod względem procesów istotnych dla wspomagania roślin uprawnych w warunkach suszy) dobiegły końca. Celem niniejszego etapu była selekcja szczepów bakterii wykazujących wysoką aktywność w promowaniu wzrostu i rozwoju roślin. Zespół realizujący projekt INNO-MIK przeprowadził liczne testy laboratoryjne służące do zakwalifikowania szczepów bakterii do grupy PGPB (Plant Growth Promoting Bacteria). Potencjał biostymulujący wzrost i rozwój roślin oceniono m.in. w oparciu o: zdolność do syntezy fitohormonów; zdolność do produkcji sideroforów; zdolność do solubilizacji fosforanów; zdolność do wiązania azotu atmosferycznego. Scharakteryzowane w ramach realizacji pierwszego etapu badań szczepy bakterii PGPB wykazują in vitro wysoki potencjał w zakresie promowania wzrostu i rozwoju roślin uprawnych narażonych na stresy środowiskowe.

Najefektywniejsze szczepy bakterii PGPB wyselekcjonowane w pierwszym etapie badań zostaną poddane dalszym testom w etapie drugim, którego celem jest wybór optymalnego inokulum bakteryjnego wspomagającego podstawowe rośliny uprawne w warunkach suszy.

Ponadto, chcielibyśmy poinformować, że nadal trwają prace nad przygotowaniem kolejnych rozdziałów książki na temat potencjału bakterii w rolnictwie, której celem jest uświadomienie rolnikom roli i funkcji bakterii jako innowacyjnych komponentów biopreparatów stymulujących rozwój roślin.

Maj 2022

W dniu 19 maja 2022 roku odbyło się inauguracyjne spotkanie zespołu badawczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Politechniki Łódzkiej z Zakładem Mikrobiologii Rolniczej w ramach projektu INNO – MIK w  Innowacyjno – Naukowym Centrum Badań Rolniczych – INCBR w Puławach.

Na spotkaniu było nam niezmiernie miło gościć Panów:

  • dr inż. Andrzeja Lewickiego – Specjalistę ds. fermentacji (UP Poznań)
  • dr inż. Jakuba Pulkę – Specjalistę ds. kompostowania (UP Poznań)
  • dr inż. Szymona Szufę – Starszego technologa procesu toryfikacji (Politechnika Łódzka)
  • dr inż. Łukasza Adriana – Technologa ds. koncepcji projektu i przekonfigurowania instalacji do toryfikacji (Politechnika Łódzka)
  • mgr inż. Piotra Piersę – Technologa ds. przekonfigurowania instalacji do toryfikacji (Politechnika Łódzka)

Głównym celem spotkania było omówienie istotnych kwestii związanych z realizacją poszczególnych etapów projektu wraz z przedyskutowaniem kluczowych zagadnień technologicznych, dotyczących przygotowania nośników na bazie płynnego pofermentu, kompostu i toryfikatu.

Inspiracją do rozmów i prowadzonych dyskusji było przeanalizowanie zaplanowanych w projekcie wspólnych działań wraz ze szczegółowym  omówieniem testów mikrobiologicznych związanych z efektywnością bakterii na poszczególnych nośnikach organicznych.

Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń, podjęcia nowych zagadnień oraz wspólnych planów naukowych i rozwojowych w ramach kolejnych innowacyjnych projektów. Mamy nadzieję, że niebawem odwiedzimy zarówno Politechnikę Łódzka, jak również Uniwersytet Przyrodniczy w celu zapoznania się z infrastrukturą technologiczną niezbędną do badań procesów fermentacji, kompostowania i toryfikacji w ramach realizacji etapu 3 i 4, które rozpoczynają się w lipcu bieżącego roku. Etap 3: Fermentacja metanowa jako metoda produkcji płynnego nośnika dla dedykowanych bakterii. Etap 4: Kompostowanie i toryfikacja biomasy jako metody produkcji stałego nośnika dla dedykowanych bakterii.

Kwiecień 2022

W dniu 22 kwietnia obchodzony jest Dzień Ziemi (ang. Earth Day), znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi.

Dzień Ziemi obchodzony jest od 1970 r., odgrywając ważną rolę w podnoszeniu świadomości społeczeństw na temat kwestii środowiskowych. Ekosystemy wspierają życie na Ziemi. Im zdrowsze są nasze ekosystemy, tym zdrowsza jest planeta i jej mieszkańcy. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić społeczeństwu jak kruchy jest ekosystem naszej planety. Celem Dni Ziemi jest aktywowanie działań sprzyjających odwróceniu niekorzystnych zmian na naszej planecie – klimat, zanieczyszczenia, zrównoważona produkcja żywności, odbudowa środowiska naturalnego to tematy podejmowane w ramach Dni Ziemi.

Tegoroczny temat Dnia Ziemi brzmi “Inwestuj w naszą planetę”. To nie tylko środki finansowe, ale również inwestycja w postaci naszego czasu, entuzjazmu, pomysłów, interdyscyplinarnych dyskusji dla przełamywania rzeczywistych i pozornych barier.

INNO-MIK w pełni wpisuje się w tematykę Dnia Ziemi. Nasze rozwiązania będą wspomagać adaptację rolnictwa do warunków suszy, dzięki stosowaniu szczepów mikroorganizmów zwiększających niezawodność plonowania roślin oraz ich odporność na niedobór wody. Materia organiczna bionawozów będzie regenerować gleby i wspomagać retencję wody ale również uniezależniać rolnictwo od syntetycznych środków produkcji. Recykling biodegradowalnych odpadów w procesie produkcji bionawozów ograniczy emisje gazów cieplarnianych związane z produkcją nawozów lub składowaniem odpadów.

Regeneracja gleby to jedno z kluczowych haseł Dnia Ziemi. Regeneracja zaczyna się od uzyskania wiedzy na temat aktualnego stanu gleby. Na co dzień w naszych laboratoriach badamy gleby pod względem ich właściwości chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych. Dzięki naszym badaniom wiemy, czy gleba spełnia swoje funkcje środowiskowe i produkcyjne. Prawidłowe rolnicze użytkowanie gruntu musi  utrzymywać różnorodność i aktywność biologiczną gleby na odpowiednim poziomie. Od tego zależy stabilność i równowaga w ekosystemie glebowym.  

Marzec 2022

Z przyjemnością informujemy, że dnia 22 marca obyła się Gala XII edycji programu Lider na której wręczono symboliczne czeki oraz certyfikaty wszystkim laureatom.  Mgr inż. Sylwia Siebielec odebrała symboliczny czek o wartości 1 475 875 zł oraz certyfikat XII edycji Programu Lider z rąk dr Remigiusza Kopoczka, p.o. dyrektora NCBR.  

Jak informuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju „Program LIDER ma charakter elitarny, a skierowany jest do przedstawicieli różnych dziedzin naukowych. W skali kraju jest przedsięwzięciem unikatowym, a zarazem komplementarnym w systemie finansowania nauki w Polsce. Tworzy on silne podstawy do wzmocnienia konkurencyjności polskiej nauki  i nowego pokolenia polskich naukowców w skali europejski i światowej. Wpisuje się też w światowy trend tworzenia nowych, ukierunkowanych instrumentów finansowania badań przez młodych naukowców”.

Cieszymy się, że możemy dołączyć do grona LIDERÓW!!!

Źródło zdjęć: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Luty 2022

Z przyjemnością informujemy, że prace laboratoryjne trwają. Wstępnie wybrane bakterie, znajdujące się w istniejącej kolekcji bakterii, są testowane pod kątem efektywności poszczególnych procesów biochemicznych. Wśród testowanych bakterii znajdą się zarówno bakterie wzbogacające lub przeobrażające glebę, jak i bezpośrednio współdziałające z korzeniami roślin.

Ponadto rozpoczęliśmy prace nad książką na temat potencjału bakterii w rolnictwie. Chcielibyśmy Państwu przekazać kilka istotnych kwestii związanych z  wykorzystaniem mikroorganizmów wykazujących cechy promowania wzrostu roślin, w celu poprawy dostępności składników odżywczych, w tym solubilizacji fosforu, produkcji fitohormonów, kontroli fitopatogenów i łagodzenia stresu abiotycznego u roślin.

Niebawem zaprosimy Państwa do lektury.

Styczeń 2022

Z przyjemnością informujemy, że umowa na wykonanie i finansowanie projektu INNO-MIK w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju LIDER XII Nr LIDER/36/0184/L-12/20/NCBR/2021 została podpisana w listopadzie 2021r. a prace rozpoczęły się zgodnie z harmonogramem z początkiem stycznia 2022r. Kierownikiem projektu jest mgr inż. Sylwia  Siebielec, a jednostką realizującą Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy.

Tytuł projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wzbogaconych mikrobiologicznie bionawozów wspomagających zrównoważoną  produkcję roślinną i jej adaptację do zmian klimatu”.

Aktualnie realizujemy I etap prac, który obejmuje prace laboratoryjne. Wstępna kolekcja bakterii jest testowana pod względem efektywności procesów wspierających rozwój i odporność roślin. W badaniach przetestujemy 30 różnych szczepów bakterii. O wydarzeniach związanych z realizacją projektu będziemy na bieżąco informować.