O PROJEKCIE

Przyszłość naszej planety i bezpieczeństwo żywnościowe ludzi wymagają nowego spojrzenia na wiele gałęzi gospodarki. Zmniejszenie stosowania chemikaliów, recykling węgla i składników nawozowych, dbałość o gleby, produkcja zdrowej żywności i przeciwdziałanie suszy to podstawowe wyzwania, przed którymi stoi rolnictwo. Aby pomóc osiągnąć te cele, Projekt INNO-MIK tworzy innowacyjne technologie produkcji bionawozów, sięgając jednocześnie do podstaw zrównoważonego rolnictwa i rozwiązań opartych na naturze.

Łączymy różne strategie przeciwdziałania suszy i wdrażania przyjaznego środowisku rolnictwa w jednej technologii: wykorzystanie potencjału bakterii wspomagających rozwój i odporność roślin, stymulacyjny efekt bionawozów oraz zwiększanie zdolności retencyjnych gleb poprzez wprowadzanie do niej materii organicznej. Odporność upraw na suszę i regeneracja gleb to również większy potencjał produkcyjny rolnictwa i każdego gospodarstwa.

Projekt INNO-MIK ”Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wzbogaconych mikrobiologicznie bionawozów wspomagających zrównoważoną  produkcję roślinną i jej adaptację do zmian klimatu” uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach konkursu Lider XII.

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres 36 miesięcy, zaczynając od stycznia 2022r.

Projekt jest realizowany w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.

Celem głównym projektu jest opracowanie technologii wytwarzania bionawozów na bazie odpadów organicznych i bakterii wspomagających rozwój roślin uprawnych w warunkach suszy jako wsparcie dla rozwoju gospodarki odpadami w cyklu zamkniętym oraz strategii adaptacji i mitygacji zmian klimatu w rolnictwie. W projekcie rozwijamy technologie otrzymywania trzech rodzajów bionawozów na bazie: płynnego pofermentu oraz kompostu i toryfikatu w formie stałej, dla zapewnienia szerszego wykorzystania odpadów organicznych i zapewnienia szerszego wachlarza zastosowań tych innowacyjnych bionawozów. We wszystkich przypadkach bionawozy będą nośnikiem bakterii wspomagających rozwój roślin w warunkach suszy.

Duży potencjał zastosowania takich rozwiązań wynika z:

  • zapotrzebowania gospodarstw rolnych na wdrażanie praktyk łagodzących skutki suszy w produkcji roślinnej,
  • dużego udziału gleb mało zasobnych w materię organiczną w połączeniu z niedoborami obornika w niektórych regionach,
  • konieczności zwiększenia przyrodniczego wykorzystania biodegradowalnych odpadów organicznych zgodnie z założeniami gospodarki w obiegu zamkniętym,
  • konieczności odzysku składników nawozowych zawartych w odpadach organicznych aby zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu ograniczać stosowanie nawozów syntetycznych,
  • planów rozwoju sektora energetyki odnawialnej, zakładających rozwój biogazowni,
  • dużej powierzchni gruntów rolnych i dużej liczby gospodarstw rolnych w kraju.