Współpraca z UMCS w Lublinie.

Mamy przyjemność poinformować, iż w ramach projektu Lider XII podjęliśmy współpracę z dr hab. Jolantą Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS oraz dr Arturem Nowakiem – Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie.

Celem współpracy są konsultacje metodyczne i analityczne oraz prace laboratoryjne  dotyczące oceny efektywności promowania wzrostu i rozwoju roślin przez wyselekcjonowane bakterie odporne na suszę wyizolowane z ryzosfery roślin znajdujące się w kolekcji zespołu projektu INNO-MIK.

Efektem podjętych działań są obecnie przygotowywane publikacje naukowe mające na celu podkreślenie wartości badanych szczepów jako potencjalnych komponentów biopreparatów sięgając jednocześnie do podstaw zrównoważonego rolnictwa i rozwiązań opartych na naturze.

Cieszymy się, że do grona osób współpracujących z zespołem projektu INNO – MIK dołączyli tak istotni w dziedzinie mikrobiologii środowiskowej Naukowcy. To dla nas ogromny zaszczyt, że możemy rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności pod okiem dr hab. Jolanty Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS oraz dr Artura Nowaka.

W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z życiorysami polskich naukowców.

dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk biologicznych (2013), profesor uczelni – UMCS (2019) w dyscyplinie biologia, doktor nauk przyrodniczych w zakresie biologii (1997),  magister biologii ze specjalnością mikrobiologia (1988).

Specjalizuje się w tematyce mikrobiologii środowiskowej i ochrony środowiska. Realizuje badania związane z biologiczną ochroną roślin, ich bionawożeniem i biostymulacją oraz bioremediacją gleb, w tym fitoremediacją, mechanizmami interakcji pomiędzy roślinami a fitopatogenami oraz mikroorganizmami ryzosferowymi i endofitycznymi, mechanizmami bezpośredniego (mykopasożytnictwo, antybioza i konkurencja) i pośredniego (indukcja odporności) oddziaływania mikroorganizmów ryzosferowych i endofitycznych na fitopatogeny. Wykorzystując metody biochemiczne, fizjologiczne, mikroskopowe i genetyczne bada metabolity mikroorganizmów: związki kompleksujące metale, fitohormony, enzymy degradujące ściany komórkowe, polimery ścianowe i egzopolimery, elicytory biotyczne i abiotyczne odporności roślin a także interakcję roślina-mikroorganizm: kolonizację ryzosfery i endosfery roślin, markery indukowanej odporności roślin, komórki graniczne czapeczki korzenia i tworzone przez nie z mikroorganizmami struktury mufko‑podobne.

Dorobek naukowy obejmuje ponad 200 publikacji, w tym 63 oryginalne publikacje naukowe z IF, 3 monografie naukowe i 30 rozdziałów w monografiach.

Kierownik Zakładu Mikrobiologii Środowiskowej UMCS w latach 2013‑2019. Koordynator zadań statutowych WBiB UMCS „Ochrona roślin przed fuzariozami przez niepatogeniczne szczepy grzybowe” (2013‑2016), „Mikroorganizmy środowiskowe o potencjale biokontrolnym, bionawożeniowym i bioremediacyjnym” (2017‑2018), projektów doktorantów (2014‑2017, 2018) oraz prac związanych z założeniem i utrzymaniem kolekcji ryzosferowych i endofitycznych szczepów grzybowych oraz depozycji szczepów i ich sekwencji w bankach międzynarodowych.

Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach, kierując projektami zespołowymi UMCS, Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (nr POIR.04.01.02-00-0111/17 pt.: RANB „BIOGLASS – Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych” 2019‑2023) oraz jako wykonawca w projekcie Horyzont 2020–GOLD „Bridging the gap between phytoremediation solutions on Growing energy crOps on contaminated Lands and clean biofuel production” a także w projektach na rzecz zakupu wyposażenia i aparatury Zakładu (w ramach Funduszu na Rzecz Nauki Regle oraz Regionalnych Programów Operacyjnych RPO oraz Infrastruktura i Środowisko POIiŚ).

Autor licznych ekspertyz oraz sprawozdań ze zrealizowanych wraz z zespołem Mikrobiologii Środowiskowej komercyjnych badań zleconych przez różne podmioty: Centrala Produktów Naftowych CPN S.A. Oddział w Lublinie, Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, DAGlass Rzeszów, Gospodarstwo Pasieczne – Pasieka Jurajska.

Główny organizator (z zespołem Mikrobiologii Środowiskowej: dr hab. Małgorzata Majewska, dr Artur Nowak, dr Ewa Ozimek, mgr Anna Słomka, dr Renata Tyśkiewicz) IV. Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego „Metagenomy różnych środowisk” (Lublin, 2019) oraz 54. Konferencji Mikrobiologicznej „Mikroorganizmy różnych środowisk” (Lublin, 2021) a także Bilateralnych Konferencji Polsko‑Litewskich (1997, 1998), 28. Konferencji Mikrobiologicznej „Oddziaływania między mikroorganizmami i roślinami” (Kazimierz, 1994).

Współorganizator 47. Konferencji Mikrobiologicznej „Mikroorganizmy–roślina–środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu” (Puławy, 2013) oraz III., V. i VI. Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego „Metagenomy różnych środowisk”.

Członek (od 2007r.), a od 2022r., Przewodnicząca Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, członek (od 2008r.) Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego (PTFit) a od 2014 r. z‑ca Przewodniczącej Oddziału Lubelskiego PTFit i członek Zarządu PTFit (dwie kadencje od 2016 r.), członek Zarządu Sekcji Biologicznej Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 2020).

Redaktor czasopisma Polish Journal of Microbiology (od 2013) oraz trzech Special Issue w czasopismach Agronomy (2021-2022), Horticulturae (2020-2021) i Metabolites (2022-2023) oraz recenzent ponad stu prac naukowych kierowanych do czasopism polsko- i angielskojęzycznych (głównie z listy filadelfijskiej).

Recenzent ośmiu prac doktorskich oraz członek komisji w dziewięciu postępowaniach habilitacyjnych.

Nauczyciel akademicki nagrodzony medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2017 roku, prowadzący zajęcia i wykłady z wielu przedmiotów (m.in. Mikrobiologia Środowiska, Analityka Mikrobiologiczna, Metody Analityczne w Ocenie Żywności, Bioanalityka w praktyce, seminaria magisterskie) na kierunku Biologia i Biotechnologia w Uniwersytecie Marii Curie‑Skłodowskiej a także na kierunku Inżynierii Środowiska Wydziału Ochrony Środowiska Politechniki Lubelskiej. Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. programów dydaktycznych kierunki Biotechnologia w kadencji 2016‑2020. Autor indywidualnego opracowania rozwiązań na rzecz zapewnienia jakości kształcenia –projektu na innowacje dydaktyczne sfinansowanego w 2021 r. „Monitoring stanu mikrobiologicznego powietrza w środowisku naturalnym oraz w procesach produkcji żywności” oraz współautor opracowania finansowanego w 2023r. „Analiza jakościowa i ilościowa obecności mykotoksyn w próbach środowiskowych oraz produktach spożywczych”.

Promotor 80 prac dyplomowych licencjackich (40) i magisterskich (40) oraz dwóch prac doktorskich.

Laureat trzech nagród Rektora UMCS oraz nagród międzynarodowych: Nagroda Specjalna Taiwan Prominent Inventor League na 71. Międzynarodowej Wystawie „Pomysły-Wynalazki–Nowe Produkty–JENA 2019″ w Norymberdze, Złoty Medal Archimedes 2020 za wynalazek pt. „Preparat o właściwościach przeciwgrzybowych do ochrony roślin”.

dr Artur Nowak

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie).

Fot. Kamila Zmora Fotografia

Urodził się 23 marca 1989 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Edukację rozpoczął w Szkole podstawowej im. Wincentego Witosa w Szydłowa, którą następnie kontynuował w Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Szydłowie.  W 2005 roku skończył III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim na profilu biologiczno-chemiczny, gdzie następnie w roku 2008 zdał maturę z przedmiotów: język polski (poziom podstawowy), język angielski (poziom podstawowy), biologia (poziom rozszerzony), chemia (poziom rozszerzony).

Następnie rozpoczął edukacją na Uniwersytecie Marii Curie–Skłodowskiej, gdzie uzyskał tytuł licencjata w 2011, broniąc pracę pt: „Hydrofobiny – małe amfipatyczne białka o ogromnym potencjale” wykonana w Zakładzie Biochemii. W 2013 uzyskał tytuł naukowy magistra broniąc pracę pt: „Optymalizacja hodowli grzybowej trzech szczepów Fusarium culmorum pod kątem wytwarzania polisacharydów zewnątrzkomórkowych i ich wstępna charakterystyka” wykonana w Zakładzie Biochemii.

Od 2013 roku jest zatrudniony na wydziale Biologii i Biotechnologii, w Zakładzie Mikrobiologii Środowiskowej – aktualnie Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej – na stanowisku asystenta.

W 2021 roku obrobił rozprawę doktorską pt.  „Charakterystyka zewnątrzkomórkowych polimerów uzyskanych z hodowli wybranych grzybów Ascomycota” uzyskując stopień naukowy doktora w dziedzinie Nauk Biologicznych. Od 2022 roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta.

Zainteresowania naukowe obejmują:

  • Izolacja i badanie właściwości zewnątrzkomórkowych i ścianowych polimerów uzyskanych z hodowli grzybowych – antyoksydacyjny, elicytorowe
  • Określanie budowy uzyskanych polimerów – FT-IR, GC-MS
  • Zmienność biologiczna i enzymatyczna w glebach narażonych na długotrwały stres wywołany monokulturami – badania EcoPlate Biolog (CLPP), liczebność mikroorganizmów, aktywność enzymów m.in. dehydrogenaz, fosfataz
  • Określanie zmian zachodzących w tkankach roślinnych pod wpływem mikroorganizmów oraz ich metabolitów wtórnych – poziom enzymów szlaków odporności roślin np. PAL, TAL, CAT, APX, GPX
  • Określanie zmienności metabolicznej grzybów i bakterii poprzez oznaczanie poziomu metabolitów wtórnych – aktywności enzymatyczne (ACC-deaminaza, inwertazy, glukanazy), sideroforów, związków fenolowych

Od 2013 roku jest członkiem lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. Jest autor i współautor 10 publikacji oryginalnych w czasopismach z listy JCR. Autor i współautor 105 doniesień konferencyjnych oraz 19 monografii naukowych.

Wykonawca w grancie NCBIR: POIR.04.01.02-00-0111/17 pt.: RANB „BIOGLASS – Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych” oraz kierownik: Miniatura 6: 2022/06/X/NZ9/00569 – Otrzymywanie i właściwości elicytorowe polimerów ścianowych (WPS) oraz zewnątrzkomórkowych (EPS) uzyskiwanych z hodowli szczepu Trichoderma koningiopsis”.

W latach 2021-2022 pełnił rolę Guest Editor w czasopiśmie Metabolites (MNiSW-100 pkt, IF-4,932), Special Issue „Secondary Metabolites in Fungi-Plant Interactions”.  W 2022 odbył staż w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Grupie Badawczej Ekstrakcji Nadkrytycznej. Brał udział w licznych szkoleniach m.in. „Hodowle komórkowe, Analiza komórek”, Szkolenie z zakresu izolacji i identyfikacji gatunków z rodzaju Phytophthora, “Chromatografia cieczowa od podstaw teoretycznych do zastosowań praktycznych”.

Mamy nadzieję, że Nasza Współpraca będzie niezwykle owocna dla obu stron, a powyższe informacje pozwolą Państwu bliżej poznać grono osób współpracujących z zespołem projektu INNO – MIK.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!

Zespół projektu INNO-MIK