mgr Małgorzata Martyna

Woźniak


Specjalista ds. inokulacji.

W projekcie odpowiedzialna za określanie efektywności mikroorganizmów w promowaniu wzrostu i rozwoju roślin. Wiodący udział w zadaniach poświęconych inokulacji bionawozów.

Kim jestem – praca i kariera naukowa

Specjalista w Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB. Magister w dziedzinie biologii ze specjalnością mikrobiologia. Praca magisterska pt. „Polimorfizm genomowy mikrosymbiontów Lembotropis nigricans w oparciu o metody AFLP, BOX-PCR i ERIC-PCR” realizowana w Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii (UMCS) pod opieką prof. dr hab. Wandy Małek. Wszczęty przewód doktorski pt. „Bakteryjne endofity wybranych roślin uprawnych i chwastów – różnorodność biologiczna i ocena potencjału biotechnologicznego w promowaniu wzrostu i rozwoju roślin” (promotor: dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB).

Jakie badania prowadzę – ścieżka rozwoju

Specjalizuję się w izolacji, identyfikacji i ocenie zróżnicowania genomowego bakterii, w tym bakterii endofitycznych. Ponadto, wykonuję analizy określenia profilu metabolicznego szczepów bakterii metodą Biolog GEN III MicroPlate. Głównym przedmiotem moich badań jest selekcja bakterii endofitycznych i analiza ich aktywności w promowaniu wzrostu i rozwoju roślin w oparciu o mechanizmy pośrednie i bezpośrednie. Przeprowadzam analizy oznaczania mikrobiologicznych fitohormonów, zdolności bakterii do produkcji sideroforów i wiązania azotu atmosferycznego oraz aktywności w solublizacji fosforanów. Ponadto koordynuję projekt Preludium NCN nr 2016/23/N/NZ9/02157 pt. „Wpływ szybko rosnących drzew Paulownia Clon In Vitro 112 (P.elonagta x P.fortunei) na właściwości mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne gleb w warunkach Polski” dotyczący bioenergetycznych plantacji drzew wykazujących potencjał w łagodzeniu zmian klimatu i ochronie bioróżnorodności gleb. Aktywnie uczestniczę w realizacji wielu projektów naukowo-badawczych (m.in. LIDER NCBiR nr 0024/L-9/2017 (2018-2021), BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018).

Zainteresowania naukowe

Przedmiotem moich zainteresowań jest szeroko określona problematyka zrównoważonej produkcji rolnej, rozwoju ekologicznie bezpiecznych alternatyw dla agrochemikaliów oraz interakcji pomiędzy mikroorganizmami i roślinami. Szczególnie bliskie są mi kwestie związane z opracowywaniem innowacyjnego podejścia w kierunku tworzenia biopreparatów bazujących na endofitach bakteryjnych, które wykazują obiecujący potencjał w zakresie zwiększania produktywności upraw rolniczych m.in. poprzez mobilizację składników odżywczych i produkcje fitohormonów.

Moje cele na przyszłość

Interakcje, struktura i funkcje mikroorganizmów związanych z roślinami są bardzo złożone i odgrywają kluczową rolę w ekologii różnych środowisk. Ten temat jest nie do końca poznany, wymaga zrozumienia i przeprowadzenia dalszych analiz. Dlatego będę kontynuować badania nad bakteriami endofitycznymi, aby lepiej zrozumieć ich funkcjonowanie i taksonomię. Chciałabym, aby moje przyszłe badania koncentrowały się na praktycznym wykorzystaniu modyfikatorów mikrobiologicznych jako przyjaznej dla środowiska alternatywy dla agrochemikaliów w zrównoważonym rolnictwie. Ponadto jestem zmotywowana do rozwoju naukowego, dlatego moim celem jest aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych i stażach zagranicznych, które stwarzają niesamowitą okazję do nawiązania nowych znajomości i współpracy, a także są inspiracją do aplikowania o kolejne granty badawcze.

Nagrody i wyróżnienia

  • Wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2021 za szczególne krajowe osiągnięcie mające znaczenie we wdrażaniu wyników badań naukowych do praktyki rolniczej, przynoszących wymierne efekty ekonomiczne i społeczne. Tytuł osiągnięcia: Ochrona i kształtowanie bioróżnorodności środowiska glebowego – działania upowszechnieniowe i edukacyjne łączące naukę z praktyką rolniczą i doradztwem rolnym mające na celu zahamowanie utraty bioróżnorodności gleb i wsparcie biologizacji rolnictwa.
  • Nominacja do Polskiej Narody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Naukowiec Przyszłości za realizację projektu pt.: „Wpływ szybko rosnących drzew Paulownia Clon In Vitro 112 (P.elongata x P. fortunei) na właściwości mikrobiologiczne i fizyko -chemiczne gleb w warunkach Polski.”
  • Publikacja pt. „The rhizosphere microbiome and its beneficial effects on plants—current knowledge and perspectives” w Advancements of Microbiology wyróżniona i wybrana przez Europejski Kongres Mikrobiologów (7-11 lipca 2019 r. w Glasgow) i FEMS w celu stworzenia wspólnego wirtualnego wydania specjalnego zatytułowanego “Building Microbial Communities”. 
  • Wyróżnienie za wygłoszenie referatu pt. „Identyfikacja i zróżnicowanie genetyczne
    mikrosymbiontów wyizolowanych z endosfery roślin pochodzących z pól uprawnych” na 50 Jubileuszowej Konferencji Mikrobiologii Środowiskowej „Mikroorganizmy w ochronie środowiska i biotechnologii”,  Kraków – Sieniawa, 2016
  • Wyróżnienie za wygłoszenie referatu pt. „Wybrane metody molekularne wykorzystywane w ocenie bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych” na III Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój, Lublin, 2016
  • Wyróżnienie za wygłoszenie referatu pt. „Genomowe zróżnicowanie i pozycja taksonomiczna bakterii wyizolowanych z korzeni i łodyg roślin uprawnych” na IV Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój, Lublin, 2016

Moje pasje poza pracą

Jestem mamą 1,5 rocznej dziewczynki o imieniu Malwinka. Łączenie roli mamy i żony daje mi poczucie spełnienia i ogromną satysfakcję. W czasie wolnym od pracy, razem z moją córeczką czytamy książeczki, układamy klocki, bawimy się mając przy tym mnóstwo radości. Odpręża mnie też pielęgnowanie ogrodu i gotowanie, szczególnie interesuje mnie kuchnia azjatycka. Mieszkam w malowniczo położonej miejscowości, w związku z tym lubię aktywnie spędzać czas, spacerując i jeżdżąc na rowerze.