mgr Monika Pecio


Specjalista w Zakładzie

Gleboznawstwa Erozji

i Ochrony Gruntów

W projekcie odpowiedzialna za oznaczenia makro- i mikroelementów,
zanieczyszczeń oraz realizację doświadczeń szklarniowych i polowych.

Kim jestem

Specjalista w zakładzie Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów IUNG-PIB. Magister inżynier ochrony środowiska (praca inżynierska pt. „Rola witamin w organizmie człowieka”.; praca magisterska pt. „Pobieranie i wykorzystanie składników pokarmowych oraz metali ciężkich przez rośliny na glebach nawożonych osadami ściekowymi” napisane pod kierunkiem prof. dr hab. Eugeniusza Greli w Instytucie Żywienia Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie). W 2004 roku odbyłam staż w Zakładzie Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów IUNG-PIB, w którym do dnia dzisiejszego pracuję na stanowisku specjalisty.

W jakich badaniach uczestniczę

Specjalizuję się w badaniach pojemności sorpcyjnej gleb oraz zawartości mikro i makroelementów i pierwiastków śladowych w glebach, roślinach, wodach oraz osadach ściekowych. Obsługuję specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą, tj. spektrometr mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS, spektrofotometr absorbcji atomowej ASA, spektrofotometr UV-VIS, mineralizator mikrofalowy Mars Xpress. Ściśle współpracuję z pracownikami naukowymi w Zakładzie Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów oraz uczestniczę w działaniach mających na celu szkolenie młodzieży w zakresie analiz chemicznych w trakcie odbywania praktyk i staży. Jestem wykonawcą w wielu projektach badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz programach statutowych IUNG-PIB. Jestem autorką lub współautorką licznych posterów, materiałów szkoleniowych oraz publikacji naukowych. Aktywnie uczestniczę w szkoleniach podnoszących moje kwalifikacje zawodowe. Z powodzeniem realizuję postawione przede mną zadania i cele badawcze.

Czym się interesuję zawodowo

Przedmiotem moich zainteresowań jest środowisko przyrodnicze i badanie w nim zawartości mikro i makroelementów. Poznawanie nowych metod analitycznych oraz udział w szkoleniach i konferencjach związanych z tą tematyką. W swojej pracy dążę do otrzymywania rzetelnych wyników, w związku z tym optymalizacja stosowanych metod analitycznych oraz wdrażanie i walidacja nowych technik są dla mnie ważną częścią prac laboratoryjnych.

Moje cele na przyszłość

Moje cele na przyszłość obejmują zagadnienia dotyczące przemian i procesów chemicznych zachodzących w glebie z udziałem potencjalnie szkodliwych pierwiastków śladowych (Zn, Cd, Pb, Hg, As). Jest to temat niezwykle interesujący pod względem utrzymania dobrej jakości środowiska glebowego, które świadczy wiele usług ekosystemowych. Dodatkowo, chciałabym stale podnosić swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach oraz realizację projektów naukowych, które dają mi szanse zdobywania wiedzy, umiejętności pracy w zespole oraz poszerzają horyzonty.

Moje pasje poza pracą

Mój wolny czas spędzam na różne sposoby w zależności od dnia oraz pory roku. Niemniej jednak, latem uwielbiam podróżować z całą rodziną na co przeznaczam większość wolnych weekendów. W okresie jesienno-zimowym udaję się głównie na długie piesze wędrówki.