mgr inż. Sylwia Siebielec


KIEROWNIK PROJEKTU

W projekcie odpowiedzialna za koordynację projektu oraz czynny udział w pracach związanych z realizacją projektu na wszystkich etapach

Kim jestem – praca i kariera naukowa

Specjalista w Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB. Magister inżynier w dziedzinie ochrony środowiska ze specjalnością zagrożenia środowiska. Praca inżynierska pt „Analiza spożycia ołowiu w miastach i na terenach wiejskich na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych w latach 2007 – 2009”.  Praca magisterska pt. „Charakterystyka żywności produkowanej w warunkach rolnictwa ekologicznego” realizowana w Zakładzie Bromatologii i Fizjologii Żywienia, Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie pod opieką dr Wioletty Samolińskiej. Wszczęty przewód doktorski pt. „Wyjaśnienie roli mikroorganizmów i ocena możliwości ich wykorzystania do poprawy efektywności wybranych fitotechnologii w remediacji gleb i odpadów zanieczyszczonych metalami” (promotor: prof. dr hab. Tomasz Stuczyński).

Jakie badania prowadzę – ścieżka rozwoju

Specjalizuję się w badaniach dotyczących aktywności biologicznej gleby. Zgłębiam tajniki wiedzy na temat zależności pomiędzy aktywnością  mikroorganizmów a rozwojem roślin na gruntach zdegradowanych chemicznie. Interesuję się różnorodnością i funkcją mikroorganizmów zasiedlających gleby i składowiska zanieczyszczone pierwiastkami śladowymi, zastosowaniem bakterii w badaniach dotyczących wspomagania fitoremediacji gleb i składowisk odpadów zanieczyszczonych pierwiastkami śladowymi (Preludium NCN 2015/17/N/ST10/03182). Głównym przedmiotem moich badań jest rozwój metod inokulacji w celu promowania wzrostu roślin, inaktywacji zanieczyszczeń w glebach przy udziale bakterii, a także zmian różnorodności i funkcjonalności drobnoustrojów w warunkach suszy (Dotacja dla Młodych Naukowców IUNG-PIB 2016). Prowadzę badania dotyczące wpływu stosowania osadów ściekowych i dennych na bioróżnorodność gleb jako alternatywnych dla obornika źródeł materii organicznej i składników nawozowych (Subwencja statutowa IUNG-PIB; 2.41/1.03). Jestem odpowiedzialna za badania mikrobiologiczne w projekcie dotyczącym skutków występowania pierwiastków ziem rzadkich oraz antymonu i wanadu w glebach i odpadach w badaniach środowiskowych (OPUS NCN 2019/35/B/ST10/03244). Uczestniczę w opracowaniu technologii wytwarzania wzbogaconych mikrobiologicznie bionawozów wspomagających rozwój warzyw selerowatych oraz papryki  w warunkach suszy (KOMPO-MIK)” (Inkubator Innowacyjności 4.0). Od roku 2022  jestem wykonawcą w subwencji statutowej IUNG-PIB na temat „Alternatywne źródła fosforu jako elementy osiągania celów Zielonego Ładu”.

Zainteresowania naukowe

Przedmiotem moich zainteresowań jest środowisko przyrodnicze, mikrobiologia w naukach środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zanieczyszczenia gleb i składowisk oraz ich remediacji. Objęcie badaniami wieloletnich doświadczeń remediacyjnych pozwoliło mi na zrozumienie procesów wpływających na stabilność i trwałość remediacji toksycznych składowisk. Szczególną uwagę poświęcam badaniom dotyczącym poszczególnych grup bakterii promujących wzrost i rozwój roślin w środowiskach o niekorzystnych warunkach, takich jak stres chemiczny związany z zanieczyszczeniem metalami, niedoborem wody i niedostatkiem składników pokarmowych. Wiedza ta wpływa na rozwój badań w zakresie biologizacji rolnictwa, adaptacji rolnictwa do zmian klimatycznych oraz regeneracji gleb zanieczyszczonych. Szczególne ważne kwestie, które podejmuję w swoich badaniach, dotyczą wykorzystania potencjału bakterii dobrze znanych z produkcji szerokiej gamy metabolitów wtórnych oraz potencjału bakterii fosforowych w badaniach rolniczych jako alternatywna dla zmniejszenia ilości nawozów fosforowych stosowanych w rolnictwie. Badania, które prowadzę i w których uczestniczę pozwalają stwierdzić, iż ograniczenie stosowania nawozów sztucznych na rzecz naturalnych środków ochrony roślin i wykorzystanie zasobów naturalnych w tym bakterii określanych mianem PGPR (ryzobakterie promujące wzrost roślin) mogą wspomagać prawidłowe funkcjonowanie ekosystemu glebowego. Koordynacja projektu Preludium Narodowego Centrum Nauki pozwoliła mi poszerzać swoje horyzonty. Nauczyłam się szczegółowej systematyzacji otrzymanych wyników badań, stawiania konstruktywnych hipotez i wniosków. Ponadto mogłam rozwijać się na polu merytorycznym poprzez publikowanie materiałów w cenionych czasopismach naukowych (2018 Sylwia Siebielec, Grzegorz Siebielec, Tomasz Stuczyński, Piotr Sugier, Emilia Grzęda, Jarosław Grządziel. Long term insight into biodiversity of a smelter wasteland reclaimed with biosolids and by-product lime. Science of the Total Environment 636, (2018), 1048–1057; doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.04.372; IF 4,610) jak również analizy statystyczne, będące niezwykle pomocnym narzędziem w naszej pracy naukowej. Mam nadzieję, że niniejszy projekt będzie kolejnym etapem mojego rozwoju naukowego oraz owocną współpracą z zespołem, któremu mam przyjemność koordynować.

Moje cele na przyszłość

Bakterie promujące wzrost roślin mogą mieć duży wkład w rozwój przyjaznych środowiskowo metod produkcji oraz spełnianie ambitnych celów środowiskowych Unii Europejskiej, takich jak ograniczenie stosowania nawozów syntetycznych przy zachowaniu bezpieczeństwa żywnościowego. W związku z tym konieczne wydaje się prowadzenie dalszych badań mających na celu poprawę wydajności i wykorzystania bakterii jako istotnych komponentów w biopreparatach przyjaznych środowiskowo.  Nieunikniony rozwój rolnictwa przemysłowego przyczynił się w znacznej mierze do zachwiania równowagi ekosystemowej. W związku z tym, priorytetem jest poszukiwanie nowych rozwiązań, racjonalne korzystanie z eksploatowanych złóż oraz wtórne wykorzystanie bezpiecznych środowiskowo źródeł węgla i składników nawozowych. W swoich badaniach chciałabym przybliżyć tematy związane w wykorzystaniem bakterii w badaniach rolniczych oraz udowodnić, iż efektywna inokulacja ryzosfery roślin wyselekcjonowanych szczepami bakterii może łagodzić niekorzystne skutki środowiskowe związane z nadmierną chemizacją rolnictwa.

Nagrody i wyróżnienia

  • Odznaczenie Zasłużony dla Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec przyszłości” za realizacje projektu Narodowego Centrum Nauki (NCN) otrzymanego w ramach konkursu Preludium 9, pt.: „Rola mikroorganizmów w zasiedlaniu składowisk odpadów pohutniczych przez rośliny oraz ich wpływ na biodostępność pierwiastków śladowych”.
  • Nominacja do Nagrody Gospodarczej Ambasador Innowacyjności 2020 za wkład i rozwój innowacji w Polsce.
  • Laureatka Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec przyszłości” za realizację projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Tytuł projektu „Rola mikroorganizmów w zasiedlaniu składowisk odpadów pohutniczych przez rośliny oraz ich wpływ na biodostępność pierwiastków śladowych”.
  • Nagroda za najlepszą prezentację posterową 2014 Sylwia Staniak, Magdalena Urbaniak, Grzegorz Siebielec, Petra Kidd, Bożena Smreczak, Emilia Grzęda. Bacterial inoculation effect on bioavailability of trace elements and organic contaminants in bottom sediment contaminated soils. XII Międzynarodowe Sympozjum „Trace Elements in the Environment”, Puławy, 17-19.11.2014.
  • Wyróżnienie za najlepszą prezentację wyników badań na konferencji naukowej 2016 Siebielec Sylwia, Grela Marlena, Grzęda Emilia, Kozieł Monika, Siebielec Grzegorz. Wpływ warunków stresowych w postaci suszy i nadmiernego uwilgotnienia na liczebność różnych grup mikroorganizmów glebowych. IV Ogólnokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój, Lublin 2016.

Moje pasje poza pracą

Moja praca naukowa stanowi istotną część mojego życia. Poza pracą naukową jestem przede wszystkim mamą 5,5 letniego Miłoszka oraz żoną. Łączenie pracy naukowej z  życiem rodzinnym daje mi poczucie spełnienia zarówno w kwestiach prywatnych jak i zawodowych. Chciałabym zaszczepić w moim synku miłość do otaczającego go środowiska. Musimy zrozumieć, że od naszych działań zależy nasze wspólne dobro oraz przyszłość naszych dzieci i naszej planety. Razem lubimy spędzać czas na świeżym powietrzu, w otoczeniu przyrody. Chętnie jeździmy na wycieczki krajoznawcze poznajemy świat, kulturę, obyczaje.

Moja myśl przewodnia, która codziennie motywuje mnie do działania:

Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry.

Podróżuj, śnij, odkrywaj.” Mark Twain